Operator intermodalny

RODO

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Loconi Intermodal spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A, 81-537 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000387523.

2. W jaki sposób Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Loconi Intermodal S.A. na potrzeby realizacji umowy, podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została zawarta, jak również w przypadku udostępnienia przez Panią /Pana danych osobowych (np. poprzez złożenie zapytania ofertowego lub zgłoszenie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Loconi Intermodal S.A.) lub na potrzeby wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na terenie siedziby oraz terminali Administratora funkcjonuje monitoring wizyjny. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w zdaniu poprzednim. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych, jak również podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom - naszym pracownikom, współpracownikom, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych ( w tym biurom księgowym, kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi IT, kurierom, spółkom powiązanym), podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi lub podmiotom, z usług których korzysta, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od Państwa.
Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. W świetle przepisów RODO traktowane są jako państwa trzecie, względem których należy wykazać zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o właściwych zabezpieczeniach,
Informujemy, że podmioty, o których mowa powyżej przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane

Loconi Intermodal S.A. przetwarza dane osobowe swoich klientów lub partnerów biznesowych, ich pracowników lub współpracowników w związku z chęcią nawiązania współpracy (w tym w szczególności w zakresie złożenia oferty), na potrzeby zawarcia lub realizacji zawartej umowy, w związku z zapytaniem skierowanym do Loconi Intermodal S.A. w zakresie oferowanych/ realizowanych usług oraz innych wniosków adresowanych do Loconi Intermodal S.A., a ponadto na potrzeby marketingu produktów i usług Loconi Intermodal S.A., w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w zakresie wskazanym w pkt 2 powyżej , tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Loconi Intermodal S.A. przetwarza dane osobowe takie jak imię i nazwisko, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska lub funkcji zajmowanej przez daną osobę, w tym w zakresie posiadanych przez nią kompetencji zawodowych lub inne dane osobowe jakie zostały przekazane Loconi Intermodal S.A. w celu wskazanym w niniejszym punkcie powyżej.
Loconi Intermodal S.A. pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/ Pana lub Państwa pracodawców lub współpracowników/ kontrahentów.

4. Prawa przysługujące Pani/ Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Loconi Intermodal S.A.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy oraz prowadzenia rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu - zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzanych przez Loconi Intermodal S.A. danych osobowych, w tym również w zakresie realizacji praw przysługujących Państwu prosimy o kontakt na adres mailowy odo@loconi.pl

5. Przez jaki okres Loconi Intermodal S.A. będzie przetwarzało Pani/ Pana dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a dodatkowo przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania , po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN